חוקים ותקנות

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון 4), התשע"ז-2017

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016

 

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ"ג-1993

 

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000

 

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981

 

חוק המשכון, תשכ"ז-1967